A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége

A piacfelügyelet célja, hogy a forgalomba szánt vagy forgalmazott termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ne jelentsenek veszélyt a személyek életére, egészségére biztonságára, a környezetre, valamint más közérdekre.

A piacfelügyelet célja továbbá annak biztosítása, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó európai uniós aktusokban és a hazai jogszabályokban foglalt követelményeknek, ez által a jogszabályok követelményeit kielégítő termékek szabad áramlását. Az előírt követelmények érvényesülését a piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik, akik rendelkeznek a tevékenységük ellátásához szükséges jogosultságokkal. 

A piacfelügyeleti hatóságok feladat- és hatáskörüket függetlenül, pártatlanul és elfogulatlanul, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének figyelembevételével végzik, eljárásuk során együttműködnek a gazdasági szereplőkkel, intézkedéseik hatékonyak, arányosak és kellően visszatartó erejűek.

A piacfelügyeleti hatóságok jogosultak bármely termék biztonságosságát, megfelelőségét, illetve dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosultak laboratóriumi vizsgálat céljából mintát venni, az érintett gazdasági szereplő székhelyére, telephelyére belépni, illetve a szükséges információkat és dokumentációkat a gazdasági szereplőktől bekérni, illetőleg a gazdasági szereplőket nyilatkozattételre felhívni. A súlyos veszélyt jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóságok lefoglalhatják, megsemmisíthetik, illetve elrendelhetik azok forgalomból történő kivonását és/vagy visszahívását.
 
Magyarországon elsődlegesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelős a piacfelügyeleti tevékenység ellátásáért, amelynek keretében a Hatóság a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel együtt ellenőrzi a fogyasztási cikkek biztonságosságát és megfelelőségét.
 
A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

 • a termékek és szolgáltatások biztonságának ellenőrzése;
 • a vegyipari termékek minőségének ellenőrzése;
 • laboratóriumi vizsgálatok végzése az NFH két akkreditált laboratóriumában;
 • a RAPEX rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása, mint nemzeti kapcsolattartó pont;
 • a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer működtetése.

 
Amennyiben a hatóság megállapítja a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértését, akkor:

 • előírhatja, hogy a gazdasági szereplő hagyjon fel a jogsértéssel;
 • megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását;
 • kötelezheti a gazdasági szereplőt a hiányosságok megszüntetésére;
 • megtilthatja vagy feltételhez kötheti a termék forgalmazását;
 • elrendelheti a fogyasztók életére, egészségére és biztonságára veszélyt jelentő termék forgalomból történő kivonását, adott esetben megsemmisítését, valamint
 • bírságot szabhat ki.
magyar