Távhőszolgáltatás

Tudnivalók a távhőszolgáltatás fogyasztóvédelmi szabályairól

A közüzemi szerződés

Mérés, leolvasás

Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

Rezsicsökkentés

A fogyasztóvédelmi hatóság

a távhőszolgáltatásról szóló törvény alábbi rendelkezéseinek lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szembeni megsértése esetén jogosult eljárni: 

 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy általános szerződési feltételeit – kiemelve a távhőszolgáltatás igénybevételének feltételeit, azok változását, a számlázás rendjét és a szolgáltatás minőségi követelményeit – az ügyfélszolgálatán könnyen hozzáférhető helyen kifüggessze, valamint a felhasználó és a díjfizető kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsássa,
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy távhőt vételezni kívánó új vagy többletteljesítményt igénylő meglevő felhasználási hely tulajdonosának igénybejelentésére 30 napon belül az igény kielégítésének műszaki-gazdasági feltételeiről előzetes tájékoztatást adjon, és a legkedvezőbb vételezési mód meghatározásában az igénylővel együttműködjön. A távhőszolgáltató a tájékoztatójában a műszaki-gazdasági feltételek mellett köteles tájékoztatást adni annak a költségnek, csatlakozási díjnak az összegéről, amely a felhasználót terhelheti, 
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról az üzletszabályzatban vagy a szerződésben rögzített módon az érintett felhasználókat előre értesítse, 
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy a felhasznált távhő mennyiségét az önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott helyen, a hőközpontban vagy – amennyiben a hiteles hőmennyiségmérés feltételei rendelkezésre állnak – a hőfogadó állomáson hiteles hőmennyiségmérővel mérje és elszámolja, 
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőt az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott időponttól kezdődően a Távhő-szolgáltatási Közüzemi Szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel külön meghatározza és számlázza, 
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy nem a tulajdonosok által meghatározott arányok, valamint az üzletszabályzat rendelkezései szerint számláz. 
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelme ellenére a díjat közvetlenül nem a bérlő vagy a használó részére számlázza.
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy – a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény rendelkezéseivel összhangban – az önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott helyen és saját költségén felszerelt, a tulajdonában álló, az elszámolás alapjául szolgáló hiteles mérőeszközt karbantartsa, időszakosan újrahitelesítse, cserélje, 
 • amennyiben a távhőszolgáltató lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szemben megsérti azon kötelezettségét, hogy a felhasználói igénykielégítés és a távhőszolgáltatás részletes szabályait tartalmazó üzletszabályzatot a felhasználók részére hozzáférhetővé tegye.

 Fontos, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett távhőszolgáltató felé megtette.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal többek között:

 • kiadja, módosítja vagy visszavonja a távhőtermelő létesítmény létesítésére vonatkozó engedélyt és a távhőtermelői működési engedélyt, ha a létesítményben a hőenergiát - részben vagy egészben - távhő-szolgáltatási célra termelik, valamint a távhő-szolgáltatói működési engedélyt, 
 • ellenőrzi a távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények, feltételek betartását, 
 • ellátja az ármegállapítással összefüggő, a távhőszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott feladatokat, 
 • ellenőrzi és felügyeli az engedélyesnél, a távhőszolgáltatónak távhőt értékesítőnél, a külön kezelt intézménynél és az egyedi szerződés alapján termelőnél a jogszabályban, engedélyes esetén az engedélyben foglalt előírások és követelmények megtartását, azok megszegése esetén meghatározott összegű bírság alkalmazását rendelheti el. 

Az önkormányzat jegyzője többek között:

 • jóváhagyja a távhőszolgáltató által kidolgozott üzletszabályzatot, 
 • ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak betartása szempontjából.